IIBNP

ZAKŁAD ERGONOMII

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
zaprasza na kierunki studiów

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  >>więcej>>

INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
I NAUK O PRACY

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rejestracja online: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php

Rekrutacja Plan zajęć Praca dla absolwenta Pliki do pobrania

Rozpoczynamy kolejną edycję studiów podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji na studia w terminie do 15.01.2020 r. Rozpoczęcie studiów planowane jest 22-23.02.2020 r.
Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami).
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA STUDIÓW

Absolwent uzyskuje kwalifikacje starszego inspektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest przygotowany do pracy w służbie bhp zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany również do pracy w biurach projektowych i doradczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy są adresowane dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków studiów kończących się uzyskaniem stopnia inżyniera lub licencjata oraz studiów kończących się uzyskaniem stopnia magistra. Od kandydata na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy oczekuje się kompetencji w zakresie: interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych i społecznych, w szczególności bezpieczeństwa człowieka w procesie technologicznym, oraz umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej, prawnej i społecznej w zakresie techniki, zarządzania oraz współpracy z ludźmi. Oczekiwana jest otwarta postawa kandydata na kreatywne podejście do aktualnych problemów w obszarze studiowanego kierunku.

Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami).

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych i społecznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy, w tym działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wykonywać analizy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniać ryzyko zawodowe, opracowywać i wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opiniować i wdrażać rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

Absolwent przygotowany jest do pracy w: służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, również w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
CZAS TRWANIA

3 SEMESTRY

ORGANIZATOR Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
KIEROWNIK STUDIÓW prof. dr hab. inż. Edward Kowal

Wszelkich informacji udziela sekretariat studiów: 
pokój 121 bud. A-10, (pani Joanna Kwintkiewicz)
lub dr Grzegorz Dudarski, tel.: 601 179 871
e-mail: g.dudarski@iibnp.uz.zgora.pl

OPŁATA SEMESTRALNA 
+ opłata rekrutacyjna
2200
85 zł

NR KONTA BANKOWEGO

BANK MILLENNIUM S.A. 
60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

z dopisem:
Studia Podyplomowe BHP - semestr nr .... – Imię i Nazwisko

REKRUTACJA Kolejność zgłoszenia,
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 15.01.2020 - (lub do wyczerpania limitu miejsc)
REJESTRACJA NA STUDIA Rejestracja online: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php
DOKUMENTY WYMAGANE  OD KANDYDATA - odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 85 zł

 

 

::  redakcja serwisu www.eti.uz.zgora.pl  ::